Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr.2-36) (toliau – Įstatymas) 6 straipsnyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, vykdydama pareigą informuoti tiekėjus apie pirkimo procedūrų rezultatus, taip pat skelbdama informaciją apie sutarties sudarymą (Įstatymo 41, 74, 79 straipsniai ir 86 straipsnio 4 dalis), negali tretiesiems asmenims atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas.

Pažymėtina, kad tokią informaciją pirmiausia sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau − Civilinis kodeksas), be kita ko, reglamentuojančio sutarčių vykdymo ypatumus, nuostatos leidžia teigti, kad komercinę (gamybinę) paslaptį sudaro informacija, turinti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir kurios slaptumui išsaugoti ūkio subjektas imasi tam tikrų priemonių, išskyrus tą informaciją, kuri turi būti vieša įstatymuose numatytais atvejais.

Taigi, pavyzdžiui, pasiūlyme negali būti nurodoma kaip konfidenciali tokia informacija, kuri yra ar buvo paviešinta (pvz., tiekėjo interneto tinklalapyje, tretiesiems asmenims laisvai prieinamuose dokumentuose ir pan.). Dėl pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumo kiekvienu atveju sprendžia pats tiekėjas, įvertinęs turimos informacijos turinį ir atsižvelgdamas į įstatymų reikalavimus (pvz., Įstatymo 41, 74, 79 straipsniai ir 86 straipsnio 4 dalis).

Pasitaiko atvejų, kai tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas yra konfidencialus. Toks nurodymas prieštarauja Civiliniam kodeksui, nes Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta, kad tam tikra pasiūlyme esanti informacija (kaina, pranašumai, pagal kuriuos buvo vertinami pasiūlymai) privalo būti paviešinta. Pažymėtina, kad Įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją, dalyviams reikalaujant, juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais.

Tarnybos nuomone, kilus abejonių, ar tiekėjas pagrįstai nurodė informacijos konfidencialumą, perkančioji organizacija, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama tinkamai įvykdyti Įstatyme nustatytus reikalavimus informuoti apie pirkimą, jo eigą ir rezultatus, turėtų kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti pasiūlyme nurodyto konfidencialumo atitiktį Civilinio kodekso reikalavimams.