Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2008, Nr. 105-4042) (toliau – Metodika) redakcija – Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1S-105 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4768) .

Šiais Metodikos pakeitimais siekiama sumažinti piktnaudžiavimo galimybes atliekant viešuosius darbų pirkimus bei panaudojant užsakovo rezervą (pažymėtina, kad negali būti prašoma jį įtraukti į pasiūlymo kainą) ir vykdant sutartis. Taip pat nustatomas reikalavimas kainodaros taisyklėse taikant fiksuotą įkainį nurodyti preliminarius perkamų prekių, paslaugų ar darbų kiekius. Be to, atsisakoma nuostatos, kad kaina ar įkainiai turi būti perskaičiuojami pasikeitus mokesčiams, kai sutarties trukmė ilgesnė nei 1 metai, o kai trumpesnė nei 1 metai, galima numatyti, kad nebus perskaičiuojami (Pastaba. Nuostata dėl privalomo perskaičiavimo pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) liko).

Trumpai apie svarbiausius pakeitimus:

Preliminarių kiekių nurodymas
Kainodaros taisyklėse nustačiusi fiksuotą kainą, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose ir sutartyje turi nurodyti įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų preliminarius kiekius, nurodydama tam tikras ribas arba paklaidą procentine išraiška.

Papildomi darbai pagal pirminę sutartį
Metodikoje apibrėžiama papildomų darbų sąvoka, pateikiama papildomų darbų įsigijimo pagal pirminę sutartį tvarka ir nurodomi papildomų darbų kainos apskaičiavimo būdai, kurie pasirenkami priklausomai nuo pirminėje sutartyje numatyto kainos apskaičiavimo būdo. Atsižvelgdama į pirminėje pirkimo sutartyje nustatytą kainos apskaičiavimo būdą, perkančioji organizacija gali nustatyti, kad papildomų darbų kaina bus apskaičiuojama šiais būdais: pritaikant pirminėje sutartyje numatytų panašių darbų įkainius, išskaičiuojant kainos dalį iš pirminėje sutartyje numatyto įkainio, panaudojant sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis, įvertinus pagrįstas tiesiogines ir netiesiogines tiekėjo išlaidas.

Papildomi darbai atskiru pirkimu
Metodikoje nurodoma, kad jei įsigyjant darbus pagal projektą ir perkančiajai organizacijai apskaičiavus darbų sąmatą su reikiamais papildomais darbais paaiškėja, kad sutarties kaina viršys skaičiuojamą kainą, turi būti vykdomas atskiras pirkimas.

Papildomi darbai iš to paties tiekėjo pagal atskirą (papildomą) sutartį
Perkančioji organizacija, papildomus darbus planuodama įsigyti iš to paties tiekėjo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo tiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Tokia galimybė turi būti nurodoma pirkimo dokumentuose ir pirminėje sutartyje