Norint gauti Europos Sąjungos paramą, neužtenka atitikti tinkamumo kriterijų ir laikytis įsipareigojimų – paramos galima netekti tinkamai neatlikus pirkimų, todėl ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, veiklą kaimo vietovėje plėtojantys verslininkai ir kiti paramos gavėjai turėtų nuolat domėtis Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimais ir negailėti laiko kruopščiam pirkimų organizavimui. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) lėšomis gali būti finansuojamos tik pagal nustatytą tvarką įsigytos prekės, paslaugos ar darbai.

Būtina vadovautis teisės aktais„Pagrindiniai teisės aktai, kuriais reikia remtis įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus, yra trys: Didžiausiųjų įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones nustatymo metodika (Metodika), Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Taisyklės) ir Viešųjų pirkimų įstatymas“, – išvardijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Norbutė.Pasak jos, prieš rengiantis organizuoti pirkimus, ūkininkui pirmiausia reikėtų perskaityti žemės ūkio ministro patvirtintą Metodiką. Ūkininkui ar kitam paramos gavėjui (išskyrus perkančiąsias organizacijas) nereikia vykdyti sudėtingesnių pirkimo procedūrų – tereikia susirasti prekės tiekėją, gauti iš jo pasiūlymą ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. 
Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, verslininkai, perdirbėjai gali įsigyti KPP lėšomis finansuojamus pirkinius pagal Taisykles. Tokiais atvejais, atsižvelgiant į pirkimo vertę, vykdoma apklausa arba konkursas. 
Savivaldybės, vietos veiklos grupės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos įstatymo apibūdinamos kaip perkančiosios organizacijos ir vykdydamos pirkimus turi vadovautis ne žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintomis Taisyklėmis ar Metodika, o Viešųjų pirkimų įstatymu. Šiame įstatyme apibrėžtos pirkimų procedūros yra sudėtingesnės, jei pirkimo vertė viršija nustatytas tarptautinio pirkimo sumas.
Apie pradedamus pirkimus – viešaiAteinančių metų pradžioje įsigalios nauji Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, todėl pareiškėjai ir paramos gavėjai turėtų žinoti, ko tikėtis ir kaip planuoti darbus. 
K. Norbutė siūlo atkreipti dėmesį į tai, kad įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms, perkančiosios organizacijos iš anksto turės skelbti pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus.„Iškart nuo naujų metų perkančiosios organizacijos privalės savo internetiniuose tinklapiuose ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbti apie visus pradedamus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), ketinamus sudaryti bei jau sudarytus sandorius ir konkursų laimėtojus“, – įspėjo ji.Informacijoje apie pradedamą pirkimą turės būti nurodomas pirkimo objektas, pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastis. Informacijoje apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį – numatoma sutarties kaina, laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastis ir, jei yra žinoma, informacija pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.
Atidžiai stebės perkančiąsias organizacijasDar vienas minėto įstatymo pakeitimas nustatys perkančiųjų organizacijų prievolę kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą leidimo sudaryti vidaus sandorius. Tarnyba sprendimą dėl sutikimo turės priimti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos motyvuoto kreipimosi, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas šį terminą galės pratęsti dar 20 darbo dienų.„Taip pat perkančiosioms organizacijoms bus užkirstas kelias savarankiškai pasirinkti neskelbiamų derybų būdą. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu galės būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą“, – pabrėžė K. Norbutė.Tarnybos sutikimas nebus reikalingas tik tuomet, jei perkančioji organizacija numatys paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir informaciją apie tai nurodys pirkimo dokumentuose.

Jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl pirkimo būdo pasirinkimo, nedelsdama turi raštu pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai motyvus, pagrindžiančius šios išimties taikymą.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) informacija.